Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Khoán sản TKV - CTCP 9180000.0 51.0 % 22/06/2016
Đào Minh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 3780000.0 21.0 % 30/06/2017
Phạm Thế Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 3148900.0 17.494 % 30/06/2017
CTCP Lương Gia 3148900.0 17.494 % 22/06/2016
Bùi Tiến Hải Đại diện công bố thông tin 2700000.0 15.0 % 30/06/2017
Nguyễn Quốc Khánh 2700000.0 15.0 % 30/06/2017
Nguyễn Hoàng Cường 1965600.0 10.92 % 22/03/2017
Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 1933900.0 10.744 % 06/07/2017
Hoàng Thị Soi 1098200.0 6.101 % 22/06/2016