Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.89 %
  • Khác
    84.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam 6325730.0 51.014 % 22/11/2016
SAIGON PETRO CO.,Ltd 1847160.0 14.896 % 22/11/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn Coop 747600.0 6.029 % 02/01/2018
Ma Đức Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị 390100.0 3.146 % 30/06/2015