Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.85 %
  • Khác
    84.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam 6325730.0 51.014 % 22/11/2016
Nghiêm Thị Thanh Mai Phó Tổng Giám đốc 1860000.0 15.0 % 31/12/2017
Hoàng Đình Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1860000.0 15.0 % 31/12/2017
SAIGON PETRO CO.,Ltd 1847160.0 14.896 % 22/11/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn Coop 991300.0 7.994 % 23/07/2018