Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.91 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.9 %
  • Khác
    33.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 6325730.0 51.014 % 23/03/2016
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 2091130.0 16.864 % 31/12/2012
SAIGON PETRO CO.,Ltd 1847160.0 14.896 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn Coop 620000.0 5.0 % 22/08/2016
Ma Đức Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị 390100.0 3.146 % 30/06/2015