Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.85 %
  • Khác
    84.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 6325730.0 51.014 % 22/11/2016
Công ty TNHH 1 thành viên Dầu khí Tp.HCM 1847160.0 14.896 % 22/11/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP 991300.0 7.994 % 23/07/2018