Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.14 %
  • Khác
    95.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.9995782E7 19.867 % 28/06/2018
DIC CORP. 1.4346429E7 14.254 % 28/06/2018
Phạm Thị Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 1.1603709E7 11.529 % 28/06/2018
Nguyễn Văn Quang Phó Tổng Giám đốc 9654941.0 9.593 % 28/06/2018