Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.99 %
  • Khác
    72.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh 2.009196E7 52.442 % 23/02/2016
Viet Nam Holding Ltd 2783067.0 7.264 % 23/02/2016
Cô Gia Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2471548.0 6.451 % 23/02/2016
Vietnam Holding LTD 1642250.0 4.286 % 14/04/2017