Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.04 %
  • Khác
    71.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh 2.678928E7 53.787 % 13/07/2017
Cô Gia Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3295397.0 6.616 % 13/07/2017
Vietnam Holding LTD 2189667.0 4.396 % 13/07/2017