Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.34 %
  • Khác
    63.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh 3.3955412E7 51.665 % 30/08/2018
Cô Gia Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 4176916.0 6.355 % 30/08/2018
Vietnam Holding LTD 2846567.0 4.331 % 30/08/2018