Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.96 %
  • Khác
    79.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh 20,091,960 52.44 % 23/02/2016
Viet Nam Holding Ltd 2,783,067 7.26 % 23/02/2016
Cô Gia Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,471,548 6.45 % 23/02/2016
Vietnam Holding LTD 2,264,837 5.91 % 30/09/2016
Võ Văn Thành Nghĩa Ủy viên Hội đồng quản trị 1,397,007 3.65 % 23/02/2016