Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.89 %
  • Khác
    99.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn An Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 3120000.0 16.667 % 22/09/2018
Nguyễn An Quân Thành viên Hội đồng quản trị 1040000.0 5.556 % 22/09/2018
Lê Văn Hoan 958325.0 5.119 % 15/11/2018