Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 2713198.0 18.51 % 31/12/2015
Hoàng Đình Trí 2713198.0 18.51 % 31/12/2015
Trần Nho Thái 808370.0 5.515 % 31/12/2015
Hồ Ngọc Hùng 801000.0 5.464 % 14/05/2018
Lê Quang Thế Chủ tịch Hội đồng quản trị 783385.0 5.344 % 04/04/2016
Phạm Văn Trương 751200.0 5.125 % 24/06/2016
Đinh Văn Vân Phó Tổng Giám đốc 661069.0 4.51 % 23/06/2016