Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    83.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2,713,198 16.95 % 31/12/2015
Hoàng Đình Trí Ủy viên Hội đồng quản trị 2,713,198 16.95 % 31/12/2015
Trần Nho Thái 808,370 5.05 % 31/12/2015
Lê Quang Thế Chủ tịch Hội đồng quản trị 783,385 4.89 % 04/04/2016
Phạm Văn Trương 751,200 4.69 % 24/06/2016
Đinh Văn Vân Phó Tổng Giám đốc 661,069 4.13 % 23/06/2016