Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 2,713,198 18.51 % 31/12/2015
Hoàng Đình Trí 2,713,198 18.51 % 31/12/2015
Trần Nho Thái 808,370 5.52 % 31/12/2015
Hồ Ngọc Hùng 801,000 5.46 % 14/05/2018
Lê Quang Thế Chủ tịch Hội đồng quản trị 783,385 5.34 % 04/04/2016
Phạm Văn Trương 751,200 5.12 % 24/06/2016
Đinh Văn Vân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 661,069 4.51 % 23/06/2016