Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.44 %
  • Khác
    62.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Liu Cheng Min Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.3381054E7 77.845 % 11/08/2015
Liu Chien Hung Thành viên Hội đồng quản trị 917301.0 3.054 % 11/08/2015