Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.61 %
  • Khác
    94.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Liu Cheng Min Chủ tịch Hội đồng quản trị 23,381,054 77.84 % 11/08/2015
Liu Chien Hung Ủy viên Hội đồng quản trị 917,301 3.05 % 11/08/2015