Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    99.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Sỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1265248.0 14.265 % 30/06/2016
Trần Văn Nho Phó Tổng Giám đốc 796582.0 8.981 % 30/06/2016
Trần Văn Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 793210.0 8.943 % 26/08/2015
COTEC 742133.0 8.367 % 26/08/2015
SSI 716623.0 8.079 % 26/08/2015
Trần Thị Cẩm Vân 544353.0 6.137 % 26/08/2015
Nguyễn Uy Trường 543475.0 6.127 % 26/08/2015
Hồ Thanh Thùy 413965.0 4.667 % 26/08/2015
Nguyễn Thanh Hằng 407576.0 4.595 % 26/08/2015