Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    99.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 2880000.0 30.411 % 29/09/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 2145000.0 22.65 % 28/12/2018
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1381200.0 14.585 % 26/12/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 726100.0 7.667 % 26/06/2018