Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.61 %
  • Khác
    98.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 2880000.0 33.488 % 29/09/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 863600.0 10.042 % 30/12/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 517100.0 6.013 % 01/08/2017