Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 1.196E8 65.004 % 30/06/2015
Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 3.68E7 20.001 % 14/02/2019
Lê Thành Thực 1.41448E7 7.688 % 20/04/2017