Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.5 %
  • Khác
    76.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ An Khánh 1,914,000 20 % 21/03/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 1,913,980 20 % 21/03/2016
Đỗ Thị Kim Oanh 1,560,000 16.3 % 04/04/2016