Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.36 %
  • Khác
    93.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Sài Gòn Hưng Phú 2298680.0 24.02 % 27/12/2016
Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ An Khánh 1914000.0 20.0 % 21/03/2016
Đỗ Thị Kim Oanh 1560000.0 16.301 % 04/04/2016