Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (THW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    34.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 3,250,000 65 % 17/09/2015
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 1,432,900 28.66 % 17/09/2015