Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (THW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.03 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    34.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 3250000.0 65.026 % 17/09/2015
Trần Sĩ Nam 1002100.0 20.05 % 02/02/2018
Trần Hữu Năm 537800.0 10.76 % 04/04/2017