Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cao Thị Hiền Thành viên Ban Kiểm soát 256700.0 9.507 % 30/06/2015
Trương Vạn Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 216300.0 8.011 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị 175000.0 6.481 % 30/06/2015
Lê Văn Tường Phó Tổng Giám đốc 170000.0 6.296 % 31/12/2017
Chu Thị Hòa Phó Tổng Giám đốc 164000.0 6.074 % 31/12/2017
Đỗ Văn Thái Phó Tổng Giám đốc 122100.0 4.522 % 31/12/2017