Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.62 %
  • Khác
    99.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hường Thành viên Hội đồng quản trị 722865.0 6.024 % 06/10/2016
Phạm Thị Ngọc Sinh 429000.0 3.575 % 06/10/2016
Nguyễn Thanh Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 422859.0 3.524 % 06/10/2016