Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.51 %
  • Khác
    99.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hường Thành viên Hội đồng quản trị 788580.0 5.974 % 30/06/2018
Trần Hoàng Huân Thành viên Hội đồng quản trị 485200.0 3.676 % 13/12/2018
Nguyễn Thanh Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 461299.0 3.495 % 30/06/2018
Vũ Huy Giáp Phó Tổng Giám đốc 456163.0 3.456 % 13/11/2018