Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.58 %
  • Khác
    89.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HABECO 6,283,510 55 % 30/06/2015
Lương Xuân Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 701,460 6.14 % 06/11/2015
Nguyễn Kiên Cường Ủy viên Hội đồng quản trị 571,278 5 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Ngọc Anh Ủy viên Hội đồng quản trị 571,228 5 % 30/06/2016