Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.61 %
  • Khác
    90.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HABECO 6283510.0 55.0 % 30/06/2015
Lương Xuân Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 701460.0 6.14 % 06/11/2015
Nguyễn Kiên Cường Thành viên Hội đồng quản trị 571278.0 5.0 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên Hội đồng quản trị 571228.0 5.0 % 30/06/2016