Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.59 %
  • Khác
    87.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HABECO 6283510.0 55.0 % 30/06/2015
Lương Xuân Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 700260.0 6.129 % 17/01/2017