Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thị Lan 2,806,521 20.73 % 03/12/2015
Nguyễn Văn Nguyên 2,696,123 19.91 % 19/04/2016
Nguyễn Vĩnh Huy 2,150,000 15.88 % 03/12/2015
VOF Investment Limited 614,541 4.54 % 03/12/2015