Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.73 %
  • Khác
    99.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2429307.0 24.311 % 01/09/2016
Lê Xuân Hằng 1062400.0 10.632 % 26/04/2017
Lê Phương Thảo 705600.0 7.061 % 30/06/2015
Trần Lan Phương 594500.0 5.949 % 30/06/2015
Phạm Duy Thanh Trưởng Ban Kiểm soát 489397.0 4.898 % 31/12/2017
Lê Khánh Linh 450000.0 4.503 % 02/08/2016