Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
NHP 5250000.0 19.231 % 09/08/2018
Lê Xuân Nghĩa 2730000.0 10.0 % 09/08/2018
Nguyễn Cảnh Dinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1869000.0 6.846 % 09/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư NHP 1315000.0 4.817 % 23/10/2018
Trương Đình Chuẩn Đại diện công bố thông tin 1260000.0 4.615 % 09/08/2018