Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    32.04 %
  • Khác
    67.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
David Hồ Thành viên Hội đồng quản trị 3860000.0 22.935 % 12/01/2017
Hồ Văn Trung Phó Tổng Giám đốc 2887400.0 17.156 % 12/01/2017
Nguyễn Minh Nguyệt Thành viên Hội đồng quản trị 2808600.0 16.688 % 05/12/2016
Nguyễn Minh Tâm Thành viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.119 % 13/07/2016