Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.89 %
  • Khác
    69.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
David Hồ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3825000.0 22.727 % 13/07/2016
Hồ Văn Trung Ủy viên Hội đồng quản trị 2852400.0 16.948 % 13/07/2016
Nguyễn Minh Nguyệt Ủy viên Hội đồng quản trị 1808600.0 10.746 % 07/11/2016
Nguyễn Minh Tâm Ủy viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.119 % 13/07/2016