Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.9 %
  • Khác
    61.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
David Hồ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,825,000 22.73 % 13/07/2016
Hồ Văn Trung Ủy viên Hội đồng quản trị 2,852,400 16.95 % 13/07/2016
Nguyễn Minh Nguyệt Ủy viên Hội đồng quản trị 1,758,600 10.45 % 13/07/2016
Nguyễn Minh Tâm Ủy viên Hội đồng quản trị 525,000 3.12 % 13/07/2016