Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Thu Hà 1180100.0 20.693 % 09/11/2016
Lâm Thị Thu Phương 607606.0 10.654 % 30/06/2015
Vũ Thị Lệ Thanh 562786.0 9.868 % 25/05/2016
Đinh Văn Tòng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 251433.0 4.409 % 30/06/2015