Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Xây dựng và Ứng dụng công nghệ DELTA -V 1996029.0 35.0 % 19/12/2016
Công ty TNHH Xây dựng và Dân dụng và Công nghiệp DELTA 1996029.0 35.0 % 19/12/2016
Trần Minh Quỳnh Dung Thành viên Hội đồng quản trị 617187.0 10.822 % 30/06/2017