Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Thu Hà 780,100 13.68 % 22/07/2016
Trần Thanh Sơn 749,700 13.15 % 30/06/2016
Lâm Thị Thu Phương Ủy viên Hội đồng quản trị 607,606 10.65 % 30/06/2015
Trần Đức Minh Ủy viên Hội đồng quản trị 584,224 10.24 % 12/10/2015
Vũ Thị Lệ Thanh 562,786 9.87 % 25/05/2016
Đinh Văn Tòng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 251,433 4.41 % 30/06/2015
Trần Thanh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 215,000 3.77 % 30/06/2015