Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (TEL: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 2,450,000 49 % 22/03/2018
Lê Hải Đoàn 450,200 9 % 20/06/2019
Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện 349,878 7 % 18/11/2016