Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (TEL: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 2450000.0 49.0 % 22/03/2018
Lê Hải Đoàn 425000.0 8.5 % 14/11/2018
Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện 349878.0 6.998 % 18/11/2016