Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    99.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam 1380000.0 9.2 % 20/09/2016
Hoàng Đình Lợi Chủ tịch Hội đồng quản trị 840000.0 5.6 % 22/10/2015
Phan Ngọc Anh Cương Thành viên Hội đồng quản trị 840000.0 5.6 % 22/10/2015
Ninh Thị Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 600000.0 4.0 % 25/10/2016
Đặng Trung Kiên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 530000.0 3.533 % 12/10/2016
Dương Quỳnh Hoa 480000.0 3.2 % 22/10/2015