Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phan Ngọc Anh Cương Ủy viên Hội đồng quản trị 840,000 5.6 % 22/10/2015
Hoàng Đình Lợi Chủ tịch Hội đồng quản trị 840,000 5.6 % 22/10/2015
Đặng Trung Kiên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 780,000 5.2 % 22/10/2015
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam 780,000 5.2 % 22/06/2015
Dương Quỳnh Hoa 480,000 3.2 % 22/10/2015