Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.71 %
  • Khác
    98.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 7280166.0 37.45 % 10/10/2018
Phan Ngọc Anh Cương Thành viên Hội đồng quản trị 1360800.0 7.0 % 20/07/2018
Hoàng Đình Lợi Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1250640.0 6.433 % 20/07/2018
Nguyễn Thị Bích Liên 583200.0 3.0 % 20/07/2018