Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.7 %
  • Khác
    98.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam 4498200.0 24.99 % 26/03/2018
Phan Ngọc Anh Cương Thành viên Hội đồng quản trị 1260000.0 7.0 % 27/03/2018
Hoàng Đình Lợi Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1158000.0 6.433 % 11/07/2017
Nguyễn Thị Bích Liên 540000.0 3.0 % 27/12/2017