Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam 4858056.0 24.99 % 20/07/2018
Phan Ngọc Anh Cương Thành viên Hội đồng quản trị 1360800.0 7.0 % 20/07/2018
Hoàng Đình Lợi Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1250640.0 6.433 % 20/07/2018
Nguyễn Thị Bích Liên 583200.0 3.0 % 20/07/2018