Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.6 %
  • Khác
    98.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 1.1022166E7 37.44 % 11/03/2019
Phan Ngọc Anh Cương Thành viên Hội đồng quản trị 1361026.0 4.623 % 27/07/2018
Hoàng Đình Lợi Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1250640.0 4.248 % 12/03/2019