Công ty Cổ phần Traenco (TEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    80.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 321638.0 19.372 % 21/12/2016
Bùi Hồng Quân Thành viên Hội đồng quản trị 286000.0 17.225 % 21/12/2016
Nguyễn Tiến Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 250000.0 15.057 % 21/12/2016
Nguyễn Thị Hồng Chuyên 234390.0 14.117 % 21/12/2016
Nguyễn Hữu Điểm Chủ tịch Hội đồng quản trị 142192.0 8.564 % 21/12/2016
Nguyễn Thị Xuân Hương Trưởng Ban Kiểm soát 82970.0 4.997 % 21/12/2016