Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (TDT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chu Thuyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,265,000 15.78 % 20/04/2018
Nguyễn Việt Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 820,000 10.23 % 20/04/2018
Nguyễn Phương Thảo 330,000 4.12 % 20/04/2018