Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (TDT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chu Thuyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 1265000.0 15.783 % 20/04/2018
Nguyễn Việt Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 820000.0 10.231 % 20/04/2018
Nguyễn Huy Hoàng Trưởng Ban Kiểm soát 330000.0 4.117 % 20/04/2018