Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.38 %
  • Khác
    99.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 7946510.0 65.0 % 31/12/2015
Gemadept 1332295.0 10.898 % 31/12/2015
Lê Bá Phương 857674.0 7.016 % 31/12/2012