Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.24 %
  • Khác
    98.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 7946510.0 65.0 % 31/12/2015
Công ty Cổ phần Gemadept 1332295.0 10.898 % 31/12/2015
Lê Bá Phương Thành viên Hội đồng quản trị 857674.0 7.016 % 31/12/2012