Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.1 %
  • Khác
    33.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1.9135414E7 65.0 % 01/03/2018
REE CORP. 2934208.0 9.967 % 01/03/2018
UW Indochina Vietnam Ltd 1463168.0 4.97 % 26/07/2016