Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.07 %
  • Khác
    47.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1.50144E7 51.002 % 26/07/2016
REE CORP. 7049408.0 23.946 % 26/07/2016
UW Indochina Vietnam Ltd 1463168.0 4.97 % 26/07/2016