Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.19 %
  • Khác
    47.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 15,014,400 51 % 26/07/2016
REE CORP. 7,049,408 23.94 % 26/07/2016
UW Indochina Vietnam Ltd 1,463,168 4.97 % 26/07/2016