Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.8 %
  • Khác
    99.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 1.5619E7 19.235 % 26/07/2018
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc 1.3072727E7 16.099 % 05/11/2018
Công ty TNHH Thương mại N.T.P 8407000.0 10.353 % 12/02/2018
Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên tiền phong phía Nam 7000000.0 8.621 % 15/01/2018
Phạm Văn Chiến 5360880.0 6.602 % 10/08/2018
Nguyễn Hiền Triết 4101000.0 5.05 % 24/07/2018
Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện 4066000.0 5.007 % 28/12/2018