Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.54 %
  • Khác
    49.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KWE Beteiligungen AG 6,026,896 8.49 % 12/08/2016
Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái Sơn 4,345,324 6.12 % 13/06/2016
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 4,257,990 6 % 13/06/2016
Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM 3,870,900 5.45 % 13/06/2016
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 3,854,174 5.43 % 13/06/2016
Beira Limited 3,520,435 4.96 % 13/06/2016
Grinling International Limited 2,384,813 3.36 % 13/06/2016
J.P MORGAN SECURITIES PLC 2,300,644 3.24 % 30/06/2016
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 2,261,768 3.19 % 13/06/2016
Red River Holding 2,153,933 3.03 % 13/06/2016