Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.52 %
  • Khác
    91.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Hiếu Đại diện công bố thông tin 800018.0 4.771 % 13/02/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát 640497.0 3.819 % 15/10/2018
Võ Anh Thái Chủ tịch Hội đồng quản trị 638830.0 3.809 % 13/02/2019