Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.18 %
  • Khác
    37.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) 6.07005E7 60.701 % 30/06/2015