Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    75.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 1980000.0 24.058 % 24/12/2016
Nguyễn Thị An Ly 436000.0 5.298 % 12/10/2018