Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.36 %
  • Khác
    80.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 6522080.0 51.002 % 30/06/2015
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Tây Ninh 1200000.0 9.384 % 30/06/2015
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1199600.0 9.381 % 30/06/2015
Tập đoàn Bảo Việt 845960.0 6.615 % 30/06/2015
America LLC 660610.0 5.166 % 30/06/2018