Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.16 %
  • Khác
    29.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh 6522080.0 51.002 % 30/06/2015
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Tây Ninh 1200000.0 9.384 % 30/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1199600.0 9.381 % 30/06/2015
BaoViet Holdings 845960.0 6.615 % 30/06/2015
America LLC 660610.0 5.166 % 30/06/2018