Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.73 %
  • Khác
    34.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh 6522080.0 51.002 % 30/06/2015
Lê Hữu Phước Chủ tịch Hội đồng quản trị 2174028.0 17.001 % 02/02/2017
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Tây Ninh 1200000.0 9.384 % 30/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1199600.0 9.381 % 30/06/2015
BaoViet Holdings 845960.0 6.615 % 30/06/2015