Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.76 %
  • Khác
    51.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Uinon Time Enterprise Limited 1.3265602E7 29.203 % 17/08/2016
Charmstar Business Corporation 7658271.0 16.859 % 17/08/2016
Chen Sin Siang Thành viên Hội đồng quản trị 1579237.0 3.477 % 17/08/2016