Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.95 %
  • Khác
    90.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Uinon Time Enterprise Limited 13,265,602 29.2 % 17/08/2016
Charmstar Business Corporation 7,658,271 16.86 % 17/08/2016
Chen Sin Siang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,579,237 3.48 % 17/08/2016