Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.9 %
  • Khác
    97.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1320000.0 7.623 % 30/06/2015
Nguyễn Thành Lê 1276000.0 7.369 % 04/05/2015
PTI 962100.0 5.556 % 25/07/2015
Đặng Tiếp Thành viên Hội đồng quản trị 800000.0 4.62 % 01/12/2015
Hoàng Thị Ngọc Lan Phó Tổng Giám đốc 610000.0 3.523 % 18/10/2016