Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.33 %
  • Khác
    97.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3994540.0 23.879 % 30/10/2017
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1320000.0 7.891 % 30/06/2015
Nguyễn Thành Lê 1276000.0 7.628 % 04/05/2015