Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.63 %
  • Khác
    97.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1,320,000 7.15 % 30/06/2015
Nguyễn Thành Lê 1,276,000 6.91 % 04/05/2015
PTI 962,100 5.21 % 25/07/2015
Nguyễn Đình Tùng 839,550 4.55 % 17/12/2015
Đặng Tiếp Ủy viên Hội đồng quản trị 800,000 4.33 % 01/12/2015