Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.96 %
  • Khác
    86.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 10,681,440 51 % 08/10/2011
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1,699,480 8.11 % 16/01/2015
Deutsche Bank AG 1,535,610 7.33 % 13/11/2013
Vietnam Equity Holding 988,979 4.72 % 21/01/2016