Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.48 %
  • Khác
    85.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 10,681,440 51 % 31/12/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,699,480 8.11 % 16/01/2015
Deutsche Bank AG 1,535,610 7.33 % 13/11/2013
Vietnam Equity Holding 988,979 4.72 % 21/01/2016