Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.38 %
  • Khác
    85.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 1.068144E7 51.0 % 08/10/2011
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 1.068144E7 51.0 % 31/12/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1699480.0 8.114 % 16/01/2015
Deutsche Bank AG 1535610.0 7.332 % 13/11/2013
Vietnam Equity Holding 988979.0 4.722 % 21/01/2016