Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.41 %
  • Khác
    85.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 1.068144E7 51.0 % 31/12/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1699480.0 8.114 % 16/01/2015
Deutsche Bank AG 1535610.0 7.332 % 13/11/2013
Vietnam Equity Holding 988979.0 4.722 % 21/01/2016