Công ty Cổ phần Tô Châu (TCJ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    34.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Lương thực Miền Nam 6540000.0 65.4 % 17/04/2017
Lê Phát Tài Thành viên Hội đồng quản trị 920000.0 9.2 % 17/04/2017