Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.38 %
  • Khác
    95.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.51083625E8 42.767 % 25/01/2017
Đỗ Hữu Hậu Phó Tổng Giám đốc 1.815E7 5.138 % 05/12/2016