Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.6 %
  • Khác
    83.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Bamboo Capital 2.0319197E7 53.15 % 08/08/2018
Intact management CO.,LTD 3829727.0 10.018 % 08/08/2018
Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 1925680.0 5.037 % 08/08/2018
Lê Thị Mai Loan Phó Tổng Giám đốc 1349804.0 3.531 % 07/12/2018
Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1273849.0 3.332 % 07/12/2018