Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.6 %
  • Khác
    83.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Bamboo Capital 20,319,197 53.15 % 08/08/2018
Intact management CO.,LTD 3,829,727 10.02 % 08/08/2018
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,020,223 5.28 % 28/12/2018
Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 1,925,680 5.04 % 08/08/2018
Lê Thị Mai Loan Phó Tổng Giám đốc 1,349,804 3.53 % 07/12/2018
Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,273,849 3.33 % 07/12/2018