Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Tiến Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 360000.0 23.837 % 31/12/2017
Vũ Tiến Dũng 350000.0 23.175 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Kiến trúc mỹ thuật Treelife 225757.0 14.948 % 30/06/2018
Nguyễn Văn Quân 90600.0 5.999 % 03/10/2011
Đinh Thị Thu Trang 80676.0 5.342 % 31/12/2014