Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Tiến Dũng 360,000 23.84 % 19/01/2016
Vũ Tiến Nghĩa Ủy viên Hội đồng quản trị 350,000 23.18 % 15/09/2015
Nguyễn Văn Quân 90,600 6 % 03/10/2011
Nguyễn Minh Thành Ủy viên Hội đồng quản trị 84,975 5.63 % 10/04/2015
Đinh Thị Thu Trang 80,676 5.34 % 31/12/2014
Trương Anh Hùng 73,355 4.86 % 22/09/2010
Nguyễn Việt Thành 70,217 4.65 % 22/09/2010
Hoàng Quốc Tùng 68,800 4.56 % 31/12/2012