Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.85 %
  • Khác
    50.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 1.3131632E7 46.583 % 27/04/2018
THIBIDI 2272862.0 8.063 % 03/04/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2000000.0 7.095 % 12/04/2018
CTCP Chứng khoán IB 1657946.0 5.881 % 09/04/2018