Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.84 %
  • Khác
    50.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 1.3131632E7 46.583 % 27/04/2018
Công ty Cổ phần Thiết bị điện 7033163.0 24.949 % 28/06/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 1107946.0 3.93 % 05/06/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1000000.0 3.547 % 12/07/2018