Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.5 %
  • Khác
    69.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 3.8365168E7 60.418 % 31/12/2017
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 1.905E7 30.0 % 31/12/2014
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 3950080.0 6.221 % 30/06/2014