Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    69.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
REE CORP. 3.1358168E7 49.383 % 30/06/2017
Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3 1.905E7 30.0 % 31/12/2014
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 3950080.0 6.221 % 30/06/2014