Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.48 %
  • Khác
    69.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
REE CORP. 38,165,168 60.1 % 30/06/2015
Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) 19,050,000 30 % 31/12/2014
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 3,950,080 6.22 % 30/06/2014