Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    35.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn 3250000.0 65.0 % 06/11/2015
Nguyễn Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị 792500.0 15.85 % 12/10/2018
Hồ Lê Minh 726610.0 14.532 % 11/10/2018