Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.43 %
  • Khác
    68.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nojima Corporation 7679488.0 30.95 % 31/12/2016
Trần Xuân Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 5636079.0 22.715 % 31/12/2016
Đỗ Thị Thu Hường Phó Tổng Giám đốc 5321497.0 21.447 % 30/06/2017
Đỗ Thị Kim Liên Đại diện công bố thông tin 1463846.0 5.9 % 25/08/2016
Trần Thị Vân Trang 974934.0 3.929 % 31/12/2016