Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    32.03 %
  • Khác
    67.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nojima Corporation 6981353.0 28.136 % 30/06/2016
Trần Xuân Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 5123709.0 20.65 % 30/06/2016
Đỗ Thị Thu Hường Phó Tổng Giám đốc 4837725.0 19.497 % 30/06/2016
Đỗ Thị Kim Liên Đại diện công bố thông tin 1463846.0 5.9 % 25/08/2016
Trần Thị Vân Trang 886304.0 3.572 % 30/06/2016