Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.05 %
  • Khác
    97.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KinhDo 2.0973121E7 61.905 % 30/06/2017
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP 8877098.0 26.202 % 30/06/2017