Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.31 %
  • Khác
    97.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP 5124652.0 27.0 % 04/07/2016
Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long 4555248.0 24.0 % 04/07/2016