Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.49 %
  • Khác
    34.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONADEZI 10,238,000 56.28 % 27/03/2014
America LLC 1,769,130 9.72 % 09/05/2016
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai 1,132,200 6.22 % 27/03/2014
Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 904,000 4.97 % 31/12/2014