Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.46 %
  • Khác
    26.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONADEZI 1.0238E7 56.281 % 27/03/2014
America LLC 1769130.0 9.725 % 09/05/2016
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai 1132200.0 6.224 % 27/03/2014
Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 904000.0 4.97 % 31/12/2014