Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    35.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp 1.9212846E7 64.043 % 01/11/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng BMT 3900000.0 13.0 % 01/11/2015