Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VIDON CORP 3502407.0 33.271 % 07/01/2017
CTCP Giấy Toàn Lực 779361.0 7.403 % 07/01/2017
Phạm Thị Xuân Tươi 597978.0 5.68 % 31/12/2016