Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 3502407.0 33.271 % 07/01/2017
CTCP Giấy Toàn Lực 779361.0 7.403 % 07/01/2017
Phạm Thị Xuân Tươi 597978.0 5.68 % 31/12/2016