Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (SVL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Lao động thương binh Xã hội 2,453,143 75 % 16/02/2017
Hà Thị Thông Thành viên Hội đồng quản trị 383,400 11.72 % 16/02/2017
CTCP Thủy sản Khu vực 1 121,415 3.71 % 16/02/2017