Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.36 %
  • Khác
    87.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt 2490040.0 19.404 % 07/11/2018
SSIAM SIF - VIETNAM ACTIVE VALUE PORTFOLIO 1422000.0 11.081 % 13/11/2018