Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.34 %
  • Khác
    30.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 6,880,393 53.72 % 14/07/2015
Vietnam Equity Holding 1,048,904 8.19 % 07/10/2015