Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.24 %
  • Khác
    29.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 6880393.0 53.719 % 14/07/2015
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 960434.0 7.499 % 26/12/2016