Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thanh Bình 3000000.0 20.242 % 09/08/2018
Đỗ Thu Hương 2900070.0 19.568 % 01/02/2018
Đặng Hoàng Long 2500000.0 16.868 % 09/08/2018
Hồ Ngọc Tuấn Thành viên Ban Kiểm soát 2478992.0 16.727 % 09/08/2018
Lương Thị Ngọc Quỳnh Trưởng Ban Kiểm soát 1868300.0 12.606 % 01/02/2018
Lê Thái Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1487100.0 10.034 % 23/10/2017